Projektina Turun Kauppahalli

Mika Rajala kertoo työhönsä liittyvästä projektista: Turun kaupungin omistama Kauppahalli on peruskorjattu ja sen toiminnallista konseptia on uudistettu. Arkkitehdin tehtävänä oli sovittaa toiminnallinen uudistus tähän rakennushistoriallisesti arvokkaaseen rakennukseen siten, että Kauppahallista tulisi kauppiaille toimivampi ja asiakkaille houkuttelevampi.

IMG_0635

Yhdessä muiden virkamiesten kanssa olin valmistelemassa hankeasiakirjoja, kilpailuttamassa arkkitehtisuunnittelua ja osallistuin työmaakokouksiin omistajan edustajana valvomassa kaupungin etua. Yhteiskumppaneina tässä hankkeessa olivat mm. Kauppahalliyhdistys ja Museokeskus.

Tällaisissa hankkeissa tehtäväni ei ole varsinaisesti suunnitella mitään, vaan olen enemmän luomassa tavoitteita ja reunaehtoja. Valvon, että paras vaihtoehto toteutuu hankesuunnitelman, kilpailutusten ja yleisten tavoitteiden mukaisesti.

Kauppahalli oli ennen korjausta ehkä hieman alakuloinen tunnelmaltaan. Kävijämäärät olivat laskussa ja Linnankadun päädyn tyhjät myymälätilat eivät houkutelleet vuokralaisia.

Alkuperäinen ajatus Kauppahallin elintarvikemyynnistä oli osin hävinnyt ja konsepti oli hieman sekava. Yrittäjävaihtuvuus oli suuri ja asiakaskuntakin alkoi ikääntyä.

Nyt ravintolapäätyyn eli Hallin Saliin on koottu yhteisen asiakastilan ympärille pääosin kaikki ravintolakeittiöt ja liiketiloja on muuallakin uudelleenjärjestelty. Kävijämäärät ovat taas nousseet ja nuoretkin ovat löytäneet Kauppahallin. Kaikki myymälätilat on nyt vuokrattu ja lisää yrittäjiä on jopa jonossa.

Ravintolapääty on suljettavissa omaksi alueekseen ja sen aukioloaikoja mahdollisesti jatkossa pidennetään. Kauppahallin tiloja voi vuokrata myös yksityistilaisuuksiin, kuten Turku SAFA teki vaalikokousta ja pikkujouluaan järjestäessään.

Kauppahallin markkinoinnin teemana ovat korkealaatuinen lähiruoka, henkilökohtainen palvelu ja ainutlaatuinen tunnelma.

IMG_7151Kauppahalli on hyvä esimerkki kaupunkikeskustan vetovoimaisuuden kehittämisestä. Ostoskeskukset kaupunkien reunoilla ovat usein samanlaisia ja hieman anonyymejä. Kaupunkien keskustat ovat sen sijaan uniikkeja paikkoja, joihin nykytrendien mukaan tullaan ostamaan erikoistuotteita ja kuluttamaan aikaa.

Siirrettäessä autot pysäköintilaitoksiin, pystytään panostamaan katumiljööseen, sen käytettävyyteen ja viihtyisyyteen. Keskustan houkuttelevuutta ja saavutettavuutta parannetaan kehittämällä joukkoliikennettä ja kevyenliikenteen väyliä.

Kaupunkisuunnittelu moninaisuudessaan on haastavaa ja mielenkiintoista!

Teksti ja kuvat: Tiltu Nurminen

Mika Rajala – uusien haasteiden edessä

Mika Rajala on diplomaattinen mies, joka toimii napakasti ryhmän vetäjänä, mutta samalla kaikkia osapuolia kuunnellen. Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA) Turun paikallisosaston toiminnassa hän ehti olla mukana viisi vuotta, joista kolme viimeisintä puheenjohtajan pestissä. Itse yhtä pitkään Turku-SAFAn toiminnassa mukana olleena voin todeta, että kyseessä on varsin aktiivinen, aikatauluista ja suunnitelmista kiinnipitävä, mutta silti rennon leppoisa henkilö, jonka nauru tarttuu helposti muihinkin.

Puheenjohtajan pesti päättyi vuodenvaihteessa ja tilalle valittiin Tarja ”Penni” Pennanen. Mika varmaan arveli pääsevänsä jatkossa vähän helpommalla arkkitehtien edunvalvonnan suhteen, mutta ”joutuikin” heti saman tien VATA Safan edustajaksi SAFAn hallitukseen. No totta puhuen, tehtävä on varmasti kiinnostava ja tarjoaa näköalapaikan arkkitehtien toimintaan kaikessa monipuolisuudessaan.

 Varsinainen virka Mikalla on Turun kaupungin Kiinteistöliikelaitoksella arkkitehtina. Työtehtäviin kuuluu kaupungin maankäytön suunnittelua ja kiinteistöjen kehittämistä eri muodoissaan. Useimmat kehityshankkeista vaativat laajaa yhteistyötä eri hallintokuntien esim. asemakaavatoimiston sekä muiden sidosryhmien välillä. Kiinteistöliikelaitos hallinnoi, ostaa, myy, vuokraa, ylläpitää, kehittää ja jalostaa jne. kaupungin kiinteistöomaisuutta.

Mika kertoo työstään: ”Toimijat, jotka haluavat sijoittua Turkuun, lähestyvät usein Kiinteistöliikelaitosta. Ellei kaupungilla ole sopivaa tonttia tarjolla, neuvotellaan Asemakaavatoimiston kanssa ratkaisuista ja mahdollisuuksista kaavoittaa maata uusiin ilmenneisiin tarpeisiin.

Kaupungilla on myös kehitettäviä alueita ja hankkeita, joiden laatuun halutaan erityisesti panostaa. Laadun kilpailuttamiseksi näille alueille järjestetään usein suunnittelu- ja toteutusryhmille suunnattuja tontinluovutuskilpailuja. Kilpailuehdotuksien takana on yleensä rakennusliikkeen ja arkkitehtitoimiston muodostama tiimi. Kilpailuehdotusta valmistellessaan tiimin tulee varmistaa ehdotuksensa taloudellinen toteuttamiskelpoisuus, koska tontinluovutuksen ehtona on kilpailuehdotuksen mukaiseen rakentamiseen sitoutuminen.”

 

Mika on toiminut myös Turun Moderni puukaupunki -hankkeen ”vetäjänä” Kiinteistöliikelaitoksen puolella. Alue tunnetaan nimellä Linnanfältti ja se sijaitsee Turun linnan läheisyydessä. ”Hanke on osa valtion puurakentamisen edistämisohjelmaa. Hankkeen alussa arkkitehtiopiskelijat tekivät alueelle diplomitöitä, joita on hyödynnetty asemakaavaluonnoksen laatimisessa”, hän kertoo.

Linnanfältin alueelle järjestettiin tontinluovutuskilpailu, minkä jälkeen suunnitelmia on kehitetty ja asemakaavaehdotus laadittu yhteistyössä voittajatahojen kanssa. Tavoitteellisesti alueen rakentaminen alkaa vuoden 2015 aikana. ”Ohjausryhmän jäsenenä seuraan, että hanke toteutuu päämäärätietoisesti hankkeelle asetettujen tavoitteiden mukaisesti.”, toteaa Mika.

”Aluekehityshankkeissa olemme pyrkineet miettimään yleensäkin projektinhallintaa ja kehittämään toimivia keinoja ohjata erilaisten aluekokonaisuuksien kehitystä siten, että alussa asetetut päämäärät ja toivottu lopputulos kyseisillä alueilla hallitusti saavutettaisiin. Se vaatii yhteistyötä ja tiedottamista hankkeeseen sen eri vaiheissa osallistuvien hallintokuntien ja yleensä kaikkien hankkeeseen osallistuvien välillä.”

 

Juuri nyt on käynnissä Kaarninko -nimisen alueen tontinluovutuskilpailu, jossa laatua ja hintaa on painotettu yhtä paljon. Avoin kilpailu päättyi 2.2.2015. Hankkeessa on neljä osa-aluetta, joihin arkkitehtitoimiston ja rakennusliikkeen tiimit ovat voineet jättää ehdotuksensa.

Kaarningon alueen kehitysvisiolle on antanut pohjan nuorille arkkitehdeille suunnatun Europan 11 -kilpailun voittajatyö ”Garden State”. Alueella korostetaan puutarhoja, yhteisöllisyyttä ja tiivistä ja matalaa rakentamista. Kylämäiset 2 1/2 kerroksiset rakennukset tulevat muodostamaan yhteisen pihapiirin ja omat pihat ovat korttelin ulkoreunoilla. Rakennusmassoilla muodostetaan suurkortteleita, joiden sisältä löytyy virkistysalueita ja läpikulkureittejä. Tontinluovutuskilpailua ovat olleet valmistelemassa yhteistyössä Mikan kanssa Kiinteistöliikelaitokselta maankäyttöinsinööri Suvin Panschin ja Asemakaavatoimistosta kaavoitusarkkitehti Oscu Uurasmaa.

 

Kaupunkisuunnittelu on nykyään tiimityöskentelyä, jossa tarvitaan eri alojen yhteistyötä ja kuullaan monipuolisesti eri alojen asiantuntijoita”, Mika toteaa. ”Arkkitehti tavoittelee yleensä esteettisesti kaunista, toimivaa ja viihtyisää kaupunkiympäristöä, mutta aika usein arkkitehdit unohtavat talousasiat. Talouden merkitystä ei pidä vähätellä, koska taloudellisesti kannattamaton suunnitelmahan harvemmin toteutuu.”

Alueiden taloudellinen toteuttamiskelpoisuus saattaa olla riippuvainen rakentamisen tehokkuudesta. Alueen rakentamisen kalleuteen voivat vaikuttaa mm. pilaantuneiden maiden puhdistamiskulut, mahdolliset arkeologiset löydöt, haasteellinen maaperä – kuten Turun seudulla yleinen savipohja tai vaikka räjäytettävä kallio. Jos rakentaminen maksaa enemmän kuin siitä saatavat tuotot tai muut hyödyt, hanke jää todennäköisesti toteutumatta.

Kaavatalous on yksi tapa varmistaa asemakaavojen toteuttamiskelpoisuutta. Asemakaavatoimistossa lasketaan kaava-alueen rakentamisen kustannuksia tietyllä tasolla jo kaavaluonnoksia laadittaessa. Näin pyritään varmistamaan, ettei rakennusvaiheessa törmättäisi enää yllättäviin taloudellisiin esteisiin.

 

”Olen ollut mukana järjestämässä myös muita kilpailuja, kuten Kirjastosilta-kilpailua. Tänä vuonna järjestetään Logomon -siltakilpailu. Tarkoituksena on suunnitella uusi kevyen liikenteen silta Louhen parkkiluolan kohdalta suorana reittinä rautatiekiskojen yli Logomon ”kulttuurikeskuksen” puolelle. Alueelle on suunnitteilla myös uusi pysäköintilaitos Ratapihankadun varteen.”

Asemalaiturilta tulee pääsy tälle Logomon -sillalle portaiden ja hissien kautta. Logomoon pääsisi siis jatkossa suoraan myös junasta. Sillan rakentaminen alkanee vuoden 2016 aikana. Tarkoituksena on rakentaa joustava ratkaisu, joka huomioi jo tulevaisuuden mahdollisen Matkakeskus -hankkeen.

”Matkakeskusta valmistellaan vuosina 2015-2016 tehden esiselvityksiä. Asemakaavatyöhön on varattu aikaa 2017-2018. Oletettavasti Matkakeskuksestakin järjestetään suunnittelukilpailu jossain muodossa. Matkakeskus on valmiiksi rakentunut tavoitteellisesti vuoteen 2025 mennessä”, Mika toteaa.

”Yleisesti ottaen kilpailuohjelmat eivät saisi olla liian rajoittavia – suunnittelijoille pitää jättää myös mahdollisuus vapauteen ja luovuuteen. Kilpailijoiltakin voi tulla sellaisia ideoita, joita kilpailun järjestäjä ei olisi voinut osata kuvitellakaan etukäteen. Niillekin pitäisi olla tilaa”, hän huomauttaa.

 

”Työssäni olen saanut olla mukana kiinnostavissa työryhmissä ja hankkeissa, kuten Kansallinen kaupunkipuisto, Turun Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma (APOLI), Elinvoimainen kaupunkikeskusta 2031 ja Turun raitiotieyleissuunnitelma jne. Monipuoliseen työnkuvaan kuuluu osallistuminen erilaisiin kaupunkikehitykseen liittyviin työryhmiin, selvityksiin ja hankkeisiin. Työni on monipuolista ja koko ajan opin uutta!”

Teksti ja kuvat: Tiltu Nurminen

Mitä Turku-SAFA tekee?

Turku-SAFA toimii aktiivisesti järjestäen tapahtumia sekä jäsenilleen että yleisölle. Viime vuonna paikallisyhdistys järjesti mm. seuraavia tapahtumia:

MAALISKUU: Vuosikokous 11.3.2014

Kokous järjestettiin tilausravintola Neuvolansalissa ravintola E.Ekblomin yhteydessä Turussa. Ennen kokousta tutustuttiin Turun Kirjastosiltaan.

Vuosikokouksen ja illallisen jälkeen kaavoitusarkkitehti Iina Paasikivi kertoi Kirjastosillan asemakaavasta, suunnitelmista ja eri vaiheista.

 

TOUKOKUU: Suljetut Tilat Turku –tapahtuma 24.5.2014

Ensimmäistä kertaa järjestetty Suljetut Tilat Turku -tapahtuma avasi ovet kaupunkilaisille sinne, minne ei tavallisesti pääse. Kiertokäyntien kohteiksi oli valittu kolme tyhjillään olevaa teollisuuslaitosta, joiden uusiokäyttöä ollaan suunnittelemassa tai jo toteuttamassa.

Kohteissa kerrottiin rakennusten toiminnallisesta historiasta ja kiertokäynnin aikana oli mahdollista itse havainnoida rakennusten nykytilaa. Lisäksi kohteissa esiteltiin rakennuksista tehtyjä suunnitelmia ja muita tulevaisuuden visioita. Kohteemme Aurajoen alajuoksulla olivat Wärtsilän vanha konepaja-/kaarihalli L-tehdas, Turku Energian Kaasukello ja Turku Energian voimalarakennuksen turbiinihalli ja kattilahuone.

Kierroksille oli vapaa pääsy. Tapahtuma pyrki osaltaan tuomaan suunnittelijoita ja asukkaita lähemmäksi toisiaan sekä lisäämään keskustelua arkkitehtuurista ja sen mahdollisuuksista.

 

KESÄKUU: Toimistotreffit 4.6.2014 

Turku-SAFA järjesti yhdessä Arosuo Arkkitehdit Oy:n kanssa Toimistotreffit. Tilaisuudessa Betoni-lehden päätoimittaja Maritta Koivisto ja Tiina Suonio Rakennustuoteteollisuus RTT ry:stä kertoivat betonilla ja betonituotteilla rakentamiseen liittyvistä uusista mahdollisuuksista.

Tilaisuudessa esiteltiin myös isäntänä toimineen Arosuo Arkkitehdit Oy:n suunnittelukohteita. 

 

 ELOKUU: Arkkitehtuuriklinikka Turun Taiteiden Yössä Hansatorilla 14.8.2014

Klinikalta sai apua akuutteihin sekä kroonisiin suunnittelukysymyksiin. Vastaanotolle sai tulla kertomaan sydämelleen kertyneitä ajatuksia rakentamisesta. Oli mahdollisuus kysyä ja keskustella arkkitehtuurista, suunnittelusta tai rakentamisesta.

Mukaan sai ottaa pohjapiirustuksen, oman luonnoksen tai kertoa ideastaan. Vastaanotolla SAFA arkkitehdit kuuntelivat, tutkivat oireet, tekivät diagnoosin ja kirjoittivat reseptin.

Lisäksi klinikalla jaettiin yleisölle Arkkitehtuurin opaskarttaa, opasta Ekologisesti kestävästä rakentamisesta sekä Pientalosuunnittelijaopasta.

  

SYYSKUU: Kotimaan ekskursio – Road Trip 6.-7.9.2014

Matkan ohjelmaan kuuluivat lauantaina sosiaaliasema Tipotie Tampereella hankearkkitehti Liisa Parviaisen esittelemänä, Gösta museo Mäntässä sekä valaistuskävely Jyväskylän illassa. Sunnuntaina vierailimme Aalto-museossa ja Kuokkalan kirkkossa Jyväskylässä sekä Alvar Aallon Muuratsalon koetalossa.

 

MARRASKUU: Toimistotreffit 5.11.2014

Turku-SAFA ja Helin & Co Architects järjestivät yhdessä Toimistotreffit. Tilaisuudessa toimitusjohtaja, taiteilija Tuula Lehtinen ja kulttuurituottaja Matti Koistinen Frei Zimmer Oy:stä kertoivat toteutuneista taidehankkeista sekä taiteen eri mahdollisuuksista rakennushankkeisiin ja niiden suunnitteluun liittyen.

Arkkitehti Hanna Euro esitteli tilaisuuden isäntänä toimineen Helin & Co Architects suunnittelukohteita. Arkkitehti Pauno Narjus esitteli Valtion taideteostoimikunnan valitsemia eri rakennuksiin liittyviä taideteoksia.

 

Bryggman –apurahan jakotilaisuus 6.11.2014

Carin ja Erik Bryggmanin rahaston vuoden 2014 apuraha nuorelle arkkitehdille luovutettiin Turussa Joella Galleriassa, joka sijaitsee Erik Bryggmanin piirtämässä asuinkerrostalossa osoitteessa Läntinen Rantakatu 21.

Apuraha myönnettiin Toni Österlundille ansioista algoritmisen arkkitehtuurin uraauurtavana kehittäjänä ja hyödyntäjänä. Voittajatyö esiteltiin juhlaillallisen merkeissä ravintola Torren Vihreässä -kabinetissa.

 

Pop Up –valokuvanäyttely 27.11.2014 – 31.1.2015 

Arkkitehtuuriin liittyvä Pop Up -valokuvanäyttely Eerikinkadun ja Kristiinankadun kulmauksen tyhjillään olevien liiketilojen näyteikkunoissa. Esillä valokuvia otsikolla ”Turku SAFA EXCU 2014”. Arkkitehtien ottamien valokuvien ja niiden aiheiden toivottiin herättävän keskustelua ohikulkijoissa.

Esillä olevien kuvien avulla nähdään kuinka asioita on ratkaistu muualla ja voidaan pohtia, kuinka hyviksi koettuja ratkaisuja voitaisiin soveltaen toteuttaa mahdollisesti myös Turussa. Näyttelyn avajaiset pidettiin 3.12. samanaikaisesti viereisen liiketilan Plækä & Kaverit Pop Up -joulukaupan avajaisten kanssa.

 

Vaalikokous ja pikkujoulut 28.11.2014 

Kokous järjestettiin Turun uudistuneessa Kauppahallissa. Kokouksessa valittiin toimihenkilöt seuraavalle kaudelle sekä esiteltiin kuluneen vuoden toimintaa. Kokouksen jälkeen vietettiin pikkujouluja.

  

JOULUKUU: Studia Generalia 8.12.2014

Turun seudun arkkitehdit Turku-SAFA ja Turun kaupunki järjestivät yhteistyössä avoimen Studia Generalia -yleisöluennon teemalla ”Ryhmärakennuttaminen ja yhteisöllinen asuminen”.

Tilaisuuden tarkoitus oli lisätä yleistä tietoa ja tietoisuutta ryhmärakennuttamisen sekä yhteisöllisen asumisen mahdollisuuksista, edesauttaa mahdollisten teemaan liittyvien hankkeiden käynnistymistä sekä tukea näin osaltaan asumisen vaihtoehtojen monipuolistumista Turun seudulla.

Ryhmärakennuttamisesta esitelmöi arkkitehti Juha Sarakorpi ja yhteisöllisestä asumisesta arkkitehti Anna Helamaa. Esitelmien jälkeen yleisöllä oli mahdollisuus esittää kysymyksiä ja ko. teemoista käytiin avointa keskustelua.

 

YLEISTÄ:

Turku-SAFAn laatima Arkkitehtuurin opaskartta

Kartassa on esitetty arkkitehtuurikohteita Turusta, Kaarinasta, Naantalista, Paimiosta, Paraisilta ja Raisiosta. Kartan tekstitys on sekä suomeksi että englanniksi. Karttaa jaetaan Turku SAFAn yleisötilaisuuksissa. Kartta saa myös kaupungin turisti INFOsta. Turun ja Turun seudun arkkitehtuurin opaskartta löytyy myös verkosta: http://turku.safa.fi/turku_ark_opaskartta.html

Turku-SAFAn laatima Pientalosuunnittelijaopas

Pientalosuunnittelijaopasta jaetaan toiminta-alueen rakennusvalvonnoissa, muissa virastoissa sekä paikallisosaston järjestämissä yleisötilaisuuksissa. Opas on tarkoitettu pientalorakentajille ympäristökuntien rakennusvalvontojen sekä muiden sidosryhmien työkaluksi. Oppaassa esitellään alueella toimivia pientalosuunnittelijoita ja kerrotaan rakentamisprosessista sekä arkkitehdin palveluista.

Toimintaedellytysten parantaminen

Mahdollisuuksien mukaan on yleisesti pyritty vaikuttamaan yhteisten ammatillisten toimintaedellytyksien parantamiseen toiminta-alueella sekä vaikuttamaan toiminta-alueen kuntiin niin, että ne järjestäisivät nykyistä enemmän arkkitehtuurikilpailuja ja että suunnitteluun varattaisiin riittävät resurssit.

Verkkosivut

Turku SAFA ylläpitää omia verkkosivujaan osoitteessa: http://turku.safa.fi/

 

Teksti ja kuvat: Tiltu Nurminen

Teksti laadittu toimintakertomuksen 2014 pohjalta.

Katso myös facebookista ”SAFAn paikallis- ja alaosastot”!

Arkkitehtien aatoksia alkaa

Tämä on Turku-SAFA:n blogi. Sen tarkoituksena on kertoa Turun seutukunnan arkkitehtien ajatuksista ja työnkuvasta erilaisissa tehtävissä.

Arkkitehteja työskentelee yrittäjinä, suunnittelijoina arkkitehtitoimistoissa tai maankäytön konsulttitoimistoissa sekä kunnan tai valtion palveluksessa esimerkiksi rakennusvalvonnassa, asemakaavoituksessa tai vaikkapa maakuntahallinnossa.

Julkaisuissa tuodaan esille heidän visioitaan ja ideoitaan liittyen kaupunkisuunnitteluun, rakennussuunnitteluun, korjausrakentamiseen ja muihin arkkitehtuurin osa-alueisiin.

Tarkoituksena on välittää erilaisia näkemyksiä ammattikunnan sisällä sekä jakaa työn sisältöä myös muulle yleisölle, joka on kiinnostunut arkkitehtuurista harrastuksena tai elinympäristöjen ja kaupunkien kehittämisen kannalta.

Blogia ylläpitää tällä hetkellä Tiltu Nurminen, Turku-SAFAn paikallisasiamies.