Arkkitehtisuunnittelun merkitys

Jatkamme keskustelua liittyen Turun Sanomissa 25.1. julkaistuun kirjoitukseen ”Entäs nyt, Thalian temppeli”.

Arkkitehtien tehtävänä ei ole laatia monumentteja, vaan suunnitella asiakkaan ja käyttäjän lähtökohdista toimivia kokonaisuuksia, joista syntyy kaupunkikuvaa elävöittäviä tiloja ja rakennuksia. Arkkitehti on ennen kaikkea rakennuttajan ja käyttäjän yhteinen luottohenkilö sekä edunvalvoja. On muistettava, että laadukas lopputulos ei välttämättä ole yhteydessä kalliiseen rakentamiseen.

Hyvällä suunnittelulla säästetään kustannuksia ja luodaan rakennuksille pitkä ekologinen elinkaari. Suunnittelu ja rakentaminen ovat vain yksi osa rakennuksen elinkaarikustannuksista – ylläpito- ja huoltokustannukset edustavat usein huomattavaa osaa kokonaiskustannuksista. Hyvällä suunnittelulla luodaan tiloja, jotka ovat joustavia ja toimivat vuosikausia, vaikka käyttäjän tarpeet muuttuisivat ajan myötä.

Liittyen kirjoituksen kommentteihin Hirvensalon koulusuunnitteluun toteamme seuraavaa.

Kunnalla on lakisääteinen velvollisuus osoittaa oppilaille koulu. Hirvensalossa tarve oppilasmäärälle ja muille käyttäjille, varhaiskasvatukselle, kirjastolle, nuorisolle ja terveydenhuollolle on osoitettu. Usean toimijan sijoittaminen saman katon alle on perusteltua toiminnallisuuden ja asiakaslähtöisyyden, mutta myös kustannustehokkuuden perusteella.

Hirvensalon koulun arkkitehtikilpailun yhtenä keskeisenä kriteerinä oli suunnitelman kokonaistaloudellisuus. Arkkitehtonisesti korkeatasoisin ratkaisu oli tässäkin tapauksessa myös kokonaistaloudellisesti edullisin. Tarkoituksenmukainen tilankäyttö onkin olennainen osa laadukasta arkkitehtuuria. Kilpailu käytiin Julkisen hankinnan kautta ilmoittautumiskutsukilpailuna. Kilpailuun osallistuneiden arkkitehtitoimistojen tuli täyttää mm. seuraavia kriteereitä; toimistolla tuli olla tarpeeksi paljon vastaavan tyyppisiä toteutettuja kohteita ja saavutettua kilpailumenestystä. Ehdot täyttäneitä toimistoja ilmoittautui 33kpl, joista arvottiin kuusi kilpailuun osallistujaa. Kilpailun voitti Verstas Arkkitehdit Oy, joka jatkoi voittajantyön kehittämistä tiiviissä yhteistyössä tulevien käyttäjien ja tilaajien kanssa.

Urakkakilpailussa koulun hinta kipusi n.7 miljoonaa yli tavoitehinnan. Nyt suunnittelu jatkuu siten, että määritellyllä kattohinnalla pyritään saamaan aikaan muuntojoustava oppimisympäristö monen ikäisille ja keskus kaikille turkulaisille, yhdessä tänä keväänä valittavan päätoteuttajan kanssa. Monesti hyvä suunnittelu on myös tarkkaa. Jos kuitenkin lähtökohtana suunnittelijan valinnassa on halvimman valitseminen ja tarjouspyynnössä esitetään liian tiukalle mitoitettu tilaohjelma, ei suunnittelulle, toiminnallisille ratkaisuille, tai ympäristölle ja sen vaatimukselle anneta mitään arvoa.

Lopuksi haluamme muistuttaa vielä Turun arkkitehtipoliittisen ohjelman linjauksesta, jossa on otettu kantaa kaupunginarkkitehdin viran palauttamisen puolesta. Tavoitteena on koko rakentamisen ketjun ohjaus suunnittelusta toteutukseen ja tässä työssä kaupunginarkkitehdin vakanssin täyttämisellä olisi oleellinen merkitys.

Tarja Pennanen, pj sekä johtokunta

Turun seudun arkkitehdit SAFA

Ei monumentteja vaan kestäviä ratkaisuja, Turun Sanomat, 18.2.2015